Septiky a žumpy

Septiky a jímky jsou celoplastové výrobky vyráběné technologií svařováním polypropylénových desek nebo desek z kopolymerů polypropylenu lehčených nebo extrudovaných o tloušťce 5 -15 mm. Tyto materiály se vyznačují svou lehkostí, dlouhou životností a jsou 100% recyklovatelné.

Nádrže jsou vodotěsné v souladu s normou ČSN 75 090Z

Septik je celoplastový výrobek vyráběný technologií svařováním polypropylénových desek nebo desek z kopolymerů polypropylenu lehčených nebo extrudovaných o tloušťce 8-15 mm. Tyto materiály se vyznačují svou lehkostí, dlouhou životností a jsou 100% recyklovatelné.

Septiky slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních vod rodinných domů, chat a chalup. Odpadní voda vystupující ze septiku se nesmí zavádět do trativodů, nebo jinak volně vypouštět. Septik se nesmí používat jako čistící zařízení pro průmyslové provozy a tam, kde se vyskytují v odpadních vodách ropné produkty, nebo zvýšené množství tuků.

Podstatou septiku je usazování hustých kalů, jejich současné vyhnívání a oddělení od řídkých splaškových vod. Odpadní splaškové vody vtékají vtokovou rourou do komory 1, která souží k usazování pevných částic. Plyny vznikající při procesu hnití strhávají nevyhnilé částečky ke hladině. Současně jsou unášeny proudící odpadovou vodou otvory v přepážkách do komory 2, kde proces usazování a hnití pokračuje, ale usazuje se zde menší část kalu tvořeného menšími částečkami a vyhnívání je menší. Komora 3 má další podíl na dokonalejším vyčistění splašků. Z této komory odtéká čistá voda samospádem ven do pískového filtru.

Velikosti septiku určuje:

– množství laditelných kalů ve splaškových vodách
– doba potřebná k jejímu vyhnitá, která závisí na teplotě
– doba, za kterou se septik vybírá

Septik a jeho obsluha:

Doporučujeme vizuální kontrolu hladin v komorách a odstranění plovoucích biologicky nerozpustitelných předmětů z hladiny 1x měsíčně. Jakmile výška usazených kalů dosáhne ½ výšky komory 1, nebo jeden krát za rok, je nutno tuto komoru vyčistit odvozem auto cisternou. Ponechat cca 10 cm kalů na dně komory 1, aby se proces hnití nepřerušil.

Při obsluze septiku platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně v jeho okolí z důvodu výbušnosti metanu. Při vstupu do septiku při jeho opravách a kontrole je nutno jej dostatečně odvětrat a dodržovat ČSN o vstupu do uzavřených nádob. Poklop je nutno vždy pečlivě zabezpečit proti manipulaci nepovolaných osob.

Součástí dodávky je následující dokumentace:

faktura
záruční list
protokol o vodotěsnosti nádrže
montážní návod

Septik tříkomorový hranatý

Septik tříkomorový kruhový

Žumpy jsou celoplastové výrobky vyráběné technologií svařováním polypropylénových desek nebo desek z kopolymerů polypropylenu lehčených nebo extrudovaných o tloušťce 8-15 mm. Tyto materiály se vyznačují svou lehkostí, dlouhou životností a jsou 100% recyklovatelné. Provedení v souladu s ČSN 756081.

Žumpy slouží k jímání odpadové a splaškové vody a budují se tam, kde nelze vodu odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod. Do žump se nesmí přivádět jiné než odpadní vody. Obsah musí být zneškodňován pravidelným vyvážením fekálním vozem do městské čistírny odpadních vod. Proto se žumpy umisťují tak, aby k nim byl snadný přístup. V žumpě dochází k rozkladu a hnití odpadních látek, proto vtokové potrubí musí být odvětráno až nad úroveň dýchací zóny.

Rozdělení žump:

– samonosné
– nesamonosné (k obetonování)
– kruhové
– hranaté

Velikost a umístění žumpy

Při navrhování velikosti žumpy je třeba zvážit počet obyvatel domácnosti, průměrnou denní spotřebu, časový interval vyvážení a velikost fekálního vozu pro vyprazdňování.

Při umístění do terénu nutno přihlédnou k zámrzné hloubce dle ČSN 731001 je tato 80-100 cm. Hladina v žumpě a přívodní potrubí musí být pod touto zámrznou hloubkou. Lze využít tepelnou izolaci a tak hloubku snížit.

Nesmí být blíže než 1 m od vnější strany budovy. Nejmenší vzdálenost od domovních studní může být:

– 5 m při malé propustnosti okolního prostředí

– 12 m při normální propustnosti okolního prostředí

Obsluha žumpy:

Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována, aby se zabránilo přetékání. Hladinu je proto třeba pravidelně kontrolovat. Po každé kontrole musí být poklop pečlivě uzavřen a jeho poloha zajištěna proti manipulaci nepovolaných osob. Doporučujeme do nádrže osadit signalizaci maximální hladiny vody.

Při obsluze žumpy platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně v jeho okolí z důvodu výbušnosti metanu. Při vstupu do žumpy je nutno ji dostatečně odvětrat a dodržovat ČSN o vstupu do uzavřených nádob.

Součástí dodávky je následující dokumentace:

faktura
záruční list
protokol o vodotěsnosti nádrže
montážní návod

 

Dodací podmínky:

Septik se dodává kompletně jako celek ve smontovaném stavu.

Dopravu lze u nás objednat pro odvoz na místo určení.
Při dlouhodobém skladování u odběratele (2 měsíce a více) je třeba zajistit rovnou podložku a v období letních měsíců zjistit zastínění.
Poskytujeme záruku 24 měsíců od dodání výrobku. A taktéž provádíme veškeré záruční i pozáruční opravy a servis.

Certifikát

Galerie

klikněte pro zvětšení